Právní a etické informace: Upozornění ohledně autorských práv

Autorské právo

Tento web včetně všech informací a materiálů na něm obsažených je chráněn autorským právem a mezinárodními zákony a smluvními ustanoveními týkajícími se mimo jiné autorských práv a ochranných známek. Souhlasíte, že budete při používání tohoto webu dodržovat všechny celosvětové zákony týkající se mimo jiné autorských práv a ochranných známek a zabráníte jakémukoli kopírování, reprodukci, úpravám, šíření, zobrazování nebo přenášení, které odporuje těmto zákonům nebo těmto smluvním podmínkám. Kromě případů výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách vám společnost neuděluje žádnou výslovnou ani implicitní licenci nebo právo třetí strany týkající se jakýchkoli patentů, ochranných známek, autorských práv nebo informací obchodního tajemství společnosti ani žádné třetí strany.

Upozornění ohledně autorských práv

Veškerý design, text, grafika a jejich výběr a seřazení na tomto webu jsou vlastnictvím společnosti.

Práva týkající se ochranných známek a webových značek

Veškerá práva týkající se názvů produktů a společností, ochranných známek, obchodních názvů, webových značek, log a designu a balení výrobků nebo webů společnosti nebo třetích stran („značky společnosti“), ať už se objevují napsané velkým písmem nebo se symbolem ochranné známky nebo nikoli, patří výhradně společnosti nebo jejich příslušným vlastníkům a jsou chráněna národními a mezinárodními zákony týkajícími se ochranných známek a autorských práv. Uživatelé nesmí používat značky společnosti bez předchozího výslovného písemného souhlasu majitele příslušné značky.