Oznámení podle kalifornského zákona ohledně transparence dodavatelských řetězců z roku 2010

Jak je uvedeno v jejích zásadách obchodního chování, je cílem společnosti Textron dodržovat všude, kde podniká, postupy pro spravedlivé zaměstnávání a příslušné zákony týkající se zaměstnávání. To znamená i dodržování zákonů zakazujících dětskou nebo nucenou práci. Společnost Textron školí své zaměstnance ohledně svých zásad obchodního chování a vyžaduje, aby všichni určení zaměstnanci každoročně odevzdávali certifikát o jejich dodržování. Porušení zásad obchodního chování jsou postihována disciplinárními opatřeními, která mohou zahrnovat i ukončení pracovního poměru. Kromě toho společnost Textron přijala kodex chování pro dodavatele a jiné obchodní partnery, který mimo jiné vyžaduje dodržování zákonů, které zakazují obtěžování, diskriminaci zaměstnanců, obchodování s lidmi a dětskou nebo nucenou práci. Pokud je to nutné pro vyhovění americkým federálním akvizičním předpisům, vyžadují obchodní jednotky společnosti Textron, aby jim dodavatelé dodali příslušné certifikáty a smluvní povinnosti vyplývající z těchto předpisů předávali dále. Společnost Textron jiným než výše uvedeným způsobem momentálně: (1) neprovádí ověřování dodavatelských řetězců produktů, aby vyhodnotila a řešila rizika obchodování s lidmi a otroctví; (2) neprovádí audity dodavatelů, aby vyhodnotila jejich dodržování standardů společnosti ohledně obchodování s lidmi a otroctví v dodavatelských řetězcích; (3) nevyžaduje, aby přímí dodavatelé certifikovali, že materiály použité v jejich produktech jsou v souladu se zákony ohledně obchodování s lidmi a otroctví v zemi nebo zemích, ve kterých podnikají; (4) nemá nastaveny interní standardy odpovědnosti a postupy pro zaměstnance nebo dodavatele, kteří nesplňují standardy společnosti ohledně obchodování s lidmi a otroctví; (5) neposkytuje zaměstnancům a vedoucím pracovníkům, kteří jsou přímo odpovědní za řízení dodavatelských řetězců, školení ohledně obchodování s lidmi a otroctví.