Právní a etické informace: Podmínky používání

Obecné podmínky používání

Upozornění: Přečtěte si prosím pozorně tyto smluvní podmínky a právní omezení, než budete tento web používat. Přístupem na tento web a jeho zobrazováním, používáním nebo stahováním materiálů z něj stvrzujete, že jste právně vázáni těmito smluvními podmínkami („dohodou“) a všemi dalšími podmínkami a upozorněními obsaženými nebo odkazovanými na tomto webu. Vlastníkem a provozovatelem tohoto webu je společnost.

Definice

„Společnost“ označuje Bell Helicopter nebo jednu z jejích dceřiných nebo přidružených společností a odkazuje na konkrétní právní subjekt Bell Helicopter hostující tento web. „Web“ označuje tyto webové stránky nebo webové stránky kterékoli dceřiné nebo přidružené společnosti. „Textron“ označuje společnost Textron Inc. a její dceřiné a přidružené společnosti s výjimkou společnosti.

1. Závazná dohoda

Používání tohoto webu je k dispozici pouze uživatelům, kteří dodržují tyto smluvní podmínky používání a ostatní smluvní podmínky zmiňované na jiných místech tohoto webu a souhlasí s nimi. Upozorňujeme, že přístupem na tento web a jeho zobrazováním, používáním nebo stahováním materiálů z něj stvrzujete, že jste právně vázáni všemi smluvními podmínkami a upozorněními zde obsaženými nebo odkazovanými.

2. Licence a přístup na web

Společnost vám na základě těchto smluvních podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů uděluje nevýhradní, nepřenosnou, osobní a omezenou licenci na stahování, přístup, prohlížení, používání a zobrazování tohoto webu a textu, grafiky, obsahu, informací, audia, videa a dalších služeb („materiály“), které vám společnost čas od času zpřístupní podle smluvních podmínek uvedených v této dohodě. Toto oprávnění nepředstavuje přenos vlastnického práva k webu nebo materiálům v něm obsaženým. Jakékoli stahování, upravování, reprodukce, kopírování nebo šíření jakýchkoli informací nebo materiálů či designových prvků webu pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti je přísně zakázáno. Požadavky o povolení reprodukce jakýchkoli informací obsažených na tomto webu by měly být adresovány společnosti na adresu uvedenou v sekci „Kontaktujte nás“ na tomto webu. Bez ohledu na výše uvedené vám společnost povoluje vytvořit jednu (1) elektronickou nebo papírovou kopii informací uvedených na jakékoli stránce webu, pokud bude tato kopie používána výhradně k nekomerčním osobním účelům. Jakákoli taková kopie zůstává chráněna všemi autorskými právy, ochrannými známkami, webovými značkami a dalšími vlastnickými upozorněními a legendami obsaženými na tomto webu.

Tato licence nezahrnuje právo upravovat tento web nebo jakoukoli jeho část bez výslovného písemného souhlasu společnosti. Jakýkoli přeprodej nebo komerční používání tohoto webu a jeho obsahu, jakýkoli sběr a používání jakýchkoli záznamů, popisů nebo cen produktů nebo služeb, jakékoli odvozené používání tohoto webu nebo jeho obsahu, jakékoli stahování nebo kopírování informací účtu ve prospěch jiného obchodníka nebo jakékoli používání těžení údajů, robotů nebo podobných způsobů sběru a získávání dat jsou zakázány.

Souhlasíte se všemi dodatečnými omezeními zobrazenými na webu, jelikož může čas od času dojít k jeho aktualizaci. Souhlasíte, že budete tento web používat pouze k legálním účelům, a nebudete odesílat nebo přenášet žádné informace nebo materiály, které jakýmkoli způsobem porušují práva jiných osob nebo jsou nezákonné, hanlivé, výhružné, narušující práva týkající se soukromí nebo zveřejňování, obscénní, obtěžující nebo jinak nevhodné.

3. Vlastnictví

Vůči tomuto webu nebo materiálům nemáte žádná vlastnická práva. Máte nicméně povolení stahovat, přistupovat, prohlížet, používat a zobrazovat web a materiály, dokud tato dohoda zůstává plně v platnosti. Není-li uvedeno jinak, zůstává vlastníkem webu, materiálů a veškerých souvisejících práv duševního vlastnictví vždy společnost nebo jejich příslušní vlastníci.

4. Váš účet

Pokud jste registrovaný uživatel tohoto webu, jste odpovědní za udržování svého účtu a hesla v tajnosti. Pokud používáte tento web, jste odpovědní za omezení přístupu k vašemu počítači a souhlasíte s přijetím odpovědnosti za všechny aktivity, ke kterým dojde v prostřednictvím vašeho účtu nebo hesla. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout službu, rušit účty nebo odstraňovat nebo upravovat obsah podle svého uvážení.

5. Prohlášení

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE, ŽE TENTO WEB POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. WEB, MATERIÁLY, OBSAH, SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKACE A SOFTWARE DOSTUPNÉ NA TOMTO WEBU JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ BEZ JAKÝCHKOLI TVRZENÍ NEBO ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ MIMO JINÉ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYJMUTÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEMUSÍ ZA URČITÝCH PODMÍNEK PLATIT. SPOLEČNOST NEZARUČUJE PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MATERIÁLŮ NEBO OBSAHU ZOBRAZOVANÉHO NEBO ŠÍŘENÉHO NA TOMTO WEBU, VČETNĚ MIMO JINÉ SPOLEHLIVOSTI JAKÝCHKOLI RAD, PROHLÁŠENÍ, INZERCE NEBO JINÝCH INFORMACÍ ZOBRAZOVANÝCH NEBO ŠÍŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU. POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SE NA TAKOVÉ MATERIÁLY, OBSAH, RADY, PROHLÁŠENÍ, INZERCI NEBO INFORMACE SPOLÉHÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SPOLEČNOST NEVYJADŘUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI A NELZE JI POVAŽOVAT ZA ODPOVĚDNOU ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO JINÉHO MAJETKU NEBO JEHO INFEKCI VIRY ČI JINÝMI ŠKODLIVÝMI PRVKY V DŮSLEDKU VAŠEHO PŘÍSTUPU NA WEB, JEHO POUŽÍVÁNÍ A PROCHÁZENÍ (VČETNĚ NÁSTĚNKY NEBO CHATOVACÍ MÍSTNOSTI) NEBO STAHOVÁNÍ JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ Z WEBU.

MATERIÁLY OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. SPOLEČNOST SI VYHRAZUJE PRÁVO PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ OPRAVOVAT JAKÉKOLI CHYBY NEBO CHYBĚJÍCÍ INFORMACE V JAKÉKOLI ČÁSTI WEBU. SPOLEČNOST MŮŽE KDYKOLI A BEZ UPOZORNĚNÍ PROVÁDĚT JAKÉKOLI JINÉ ZMĚNY WEBU, MATERIÁLŮ A PŘÍPADNÝCH PRODUKTŮ, PROGRAMŮ, SLUŽEB NEBO CEN POPSANÝCH NA WEBU.

6. Odkazy na weby třetích stran

Společnost může na tomto webu poskytovat odkazy na weby a vyhledávače provozované jinými subjekty, které mohou být pro uživatele užitečné. Pokud používáte tyto weby nebo služby, činíte tak na vlastní nebezpečí a jste odpovědní za přijetí všech ochranných opatření chránících vás před viry nebo jinými škodlivými prvky. Také se na vás mohou vztahovat smluvní podmínky příslušného webu nebo služby. Společnost nedává žádné záruky ani nečiní tvrzení ohledně odkazovaných webů nebo informací na nich uvedených nebo jakýchkoli produktů či služeb na nich poskytovaných nebo popisovaných, ani je nepodporuje a nesponzoruje. Odkazy neimplikují, že je společnost s odkazovaným webem spřízněna nebo spojena nebo že má právo používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol copyrightu zobrazené nebo přístupné skrze tyto odkazy, nebo že je jakýkoli odkazovaný web spřízněn nebo spojen se společností nebo že má právo používat jakoukoli ochrannou známku, obchodní název, logo nebo symbol copyrightu společnosti.

7. Obsah třetích stran

Jakékoli informace, vyjádření, názory, služby nebo jiné informace poskytované třetími stranami přístupné na tomto webu patří příslušným autorům a nikoli společnosti. Takové a podobné informace mohou čas od času aktualizovat přímo příslušní autoři. Výše uvedené vyjádření platí bez ohledu na stranu provádějící aktualizaci.

8. Nevyžádané informace poskytnuté vámi

Společnost nechce, abyste jí skrze tento web posílali jakékoli důvěrné nebo soukromé informace, pokud vás o to sama nepožádá, a neměli byste tak činit. Upozorňujeme, že jakékoli nevyžádané informace nebo materiály odeslané společnosti nebudou považovány za důvěrné nebo soukromé. Odesláním informací a materiálů na tento web udělujete společnosti (nebo zaručujete, že vlastník těchto informací a materiálů společnosti výslovně udělil) bezplatné, trvalé, neodvolatelné a neomezené právo a licenci na používání, reprodukci, zobrazování, upravování, adaptaci, publikování, překládání, přenášení a šíření nebo jiné zpřístupnění těchto informací a materiálů jiným osobám (v celku nebo částečně a za jakýmkoli účelem) po celém světě, resp. jejich zapracování do jiných děl v jakékoli formě, médiu nebo technologii známé teď nebo vyvinuté v budoucnu. Také souhlasíte, že společnost smí používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které jí pošlete, k jakémukoli účelu.

Společnost nechce přijímat, a vy používáním tohoto webu stvrzujete, že jí nebudete poskytovat, jakékoli informace nebo materiály, které jsou hanlivé, výhružné, obscénní, obtěžující, porušující jakýkoli zákon či vládní požadavky nebo jiným způsobem nezákonné, nebo které v sobě obsahují soukromé informace nebo materiály jiné osoby nebo subjektu.

Nebudete na tento web nahrávat, odesílat nebo jinak zpřístupňovat jakékoli informace a materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem bez výslovného písemného svolení vlastníka příslušných práv. Jste výhradně odpovědní za jakoukoli náhradu škody vyplývající z jakéhokoli porušení autorských nebo vlastnických práv nebo jiné škody vyplývající z takových odeslaných informací a materiálů.

9. Upozornění ohledně porušení autorských práv

Respektujeme duševní vlastnictví ostatních osob a od našich uživatelů žádáme to samé. Pokud jste poskytli jakékoli dílo a máte za to, že vaše dílo bylo zkopírováno a je přístupné na tomto webu způsobem, který porušuje autorská práva, poskytněte prosím níže uvedenému zástupci pro autorská práva následující informace:
identifikaci chráněného díla, právo na které má být porušeno;
identifikaci materiálu, který má porušovat vaše práva a který chcete odstranit, na webu;
vaše jméno, adresu a telefonní číslo, na kterém vás lze zastihnout přes den, a, máte-li ji k dispozici, e-mailovou adresu, aby vás společnost mohla v případě potřeby kontaktovat;
prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčení, že používání chráněného díla není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
prohlášení, že informace v upozornění jsou správné a že signatář má právo jednat jménem vlastníka výhradního autorského práva, které má být porušeno. V opačném případě se signatář dopouští křivé výpovědi;
elektronický nebo fyzický podpis vlastníka autorského práva nebo osoby, která má právo jménem vlastníka prosazovat dodržování autorského práva a odeslat toto prohlášení.

Zástupce pro autorská práva řešícího upozornění na porušení autorských práv na webu lze kontaktovat na adrese uvedené v části „Kontaktujte nás“ na tomto webu.

Pokud bude společnost upozorněna na jakékoli údajné porušení autorských práv na webu, může toto obvinění prošetřit a v dobré víře a podle svého uvážení rozhodnout, zda odstraní nebo požádá o odstranění daného díla nebo materiálu. Společnost nemá vůči uživatelům žádnou odpovědnost, co se týče provádění nebo neprovádění takových činností.

10. Omezení odpovědnosti

POUŽÍVÁNÍ A PROCHÁZENÍ WEBU PROVÁDÍTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. POKUD JSTE NESPOKOJENI S JAKÝMKOLI SOFTWAREM, MATERIÁLY, PRODUKTY NEBO SLUŽBAMI OBSAŽENÝMI NA WEBU NEBO S KTERÝMIKOLI Z TĚCHTO SMLUVNÍCH PODMÍNEK, VAŠÍ JEDINOU MOŽNOSTÍ NÁPRAVY JE POŽÁDAT O ODSTRANĚNÍ VAŠEHO OBSAHU Z WEBU A/NEBO PŘESTAT K WEBU PŘISTUPOVAT A POUŽÍVAT HO.

ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK NELZE SPOLEČNOST, JEJÍ DODAVATELE NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA WEBU, ZAPOJENÉ DO JEHO TVORBY, PRODUKCE NEBO ŠÍŘENÍ POVAŽOVAT ZA ODPOVĚDNÉ VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ TŘETÍ STRANĚ ZA JAKOUKOLI PŘÍMOU, NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU NÁHRADU ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, PUNITIVNÍ NEBO SANKČNÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PODNIKATELSKÉ ZTRÁTY, UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO DAT) VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽÍVÁNÍ, NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU NEBO MATERIÁLŮ, JAKÝCHKOLI WEBŮ PROPOJENÝCH S TÍMTO WEBEM NEBO JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLI Z TĚCHTO WEBŮ (VČETNĚ MIMO JINÉ TĚCH ZPŮSOBENÝCH NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH ZE SELHÁNÍ PROVOZU, CHYBY, CHYBĚJÍCÍCH INFORMACÍ, ODKAZOVÁNÍ NA JINÉ WEBY, PŘERUŠENÍ, SMAZÁNÍ, VADY, OPOŽDĚNÍ PROVOZU NEBO PŘENOSU, POČÍTAČOVÉHO VIRU, SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY NEBO POŠKOZENÍ, NEPOVOLENÉHO PŘÍSTUPU, ÚPRAVY NEBO POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI POČÍTAČE NEBO SYSTÉMU), AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKÉHO PRÁVA, NEDBALOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA ČI NIKOLI.

SPOLEČNOST NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ČINY, OPOMENUTÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE NEBO JINÉ TŘETÍ STRANY.

Případné povinnosti společnosti ohledně jejích produktů a služeb se řídí výhradně smluvními podmínkami prodeje nebo licencí, pod kterými jsou tyto produkty a služby prodávány nebo licencovány. Kopie těchto smluvních podmínek lze od společnosti získat.

11. Změny

Všechen zde uvedený obsah se může bez upozornění změnit, nicméně společnost nemá jakoukoli odpovědnost, co se týče aktualizace jakýchkoli informací na tomto webu. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit smluvní podmínky platné pro používání tohoto webu. Takové změny, úpravy, dodatky nebo odstranění smluvních podmínek používání nabydou účinku bezprostředně po upozornění na ně, které může být provedeno jakýmkoli způsobem zahrnujícím mimo jiné zveřejnění nových smluvních podmínek na webu. Jakékoli používání webu po takové změně nebo úpravě bude považováno za vyjádření vašeho souhlasu s příslušnými změnami, úpravami, dodatky nebo odstraněními. Protože pro vás budou závazné, doporučujeme si tyto smluvní podmínky čas od času prohlédnout.

Společnost může kdykoli ukončit, změnit, pozastavit nebo zrušit jakoukoli vlastnost webu včetně dostupnosti jakýchkoli prvků webu. Společnost může rovněž bez upozornění nebo odpovědnosti stanovit limity týkající se určitých prvků a služeb nebo omezit váš přístup k částem webu.

12. Ukončení

Tato dohoda a licence v ní udělené budou automaticky a bez upozornění ukončeny, pokud porušíte kteroukoli podmínku této dohody; platí nicméně, že veškerá ustanovení týkající se zřeknutí a omezení odpovědnosti, autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických práv společnosti ukončením této dohody nezanikají.

13. Mezinárodní uživatelé a omezení vývozu

Tento web provozuje společnost ze svého sídla v USA. Společnost žádným způsobem netvrdí, že všechny případné produkty, služby nebo programy jsou dostupné ve vaší zemi nebo že materiály publikované na tomto webu jsou vhodné nebo zákonně dostupné k používání mimo USA. Přístup k takovým materiálům z oblastí, ve kterých je jejich obsah nezákonný, je zakázán. Nesmíte používat web nebo přenášet, stahovat nebo používat jakékoli informace nebo materiály, které porušují zákony a předpisy USA včetně těch, které se vztahují k omezení vývozu. Tato dohoda výslovně podléhá jakýmkoli zákonům, předpisům, nařízením nebo jiným omezením týkajícím se vývozu materiálů nebo informací o materiálech z USA, které může vláda USA čas od času stanovit. Materiály nebo informace o materiálech nesmíte vyvážet bez souhlasu společnosti a dodržení takových zákonů, předpisů, nařízení nebo jiných omezení. Pokud k webu přistupujete mimo USA, jste odpovědní za dodržování všech místních zákonů. Používáním tohoto webu stvrzujete a zaručujete společnosti, že dodržujete všechny zákony relevantní pro vaše používání tohoto webu.

14. Volba zákona a místa

Tyto smluvní podmínky používání a jakýkoli spor mezi vámi a společností vyplývající z této dohody nebo používání tohoto webu nebo s nimi související („spory“) budou interpretovány a řízeny zákony státu Delaware, USA, aniž by platila jeho ustanovení ohledně střetu zákonů. Státní a federální soudy ve státě Delaware budou mít výhradní jurisdikci a budou výhradním místem konání sporů. Souhlasíte, že tyto soudy budou ve spojení se spory osobní a výhradní jurisdikcí a místem konání. Jakékoli případné pohledávky nebo nároky týkající se sporů musíte podat výhradně u těchto soudů do jednoho (1) roku od doby, kdy pohledávka nebo nárok vyvstane.

15. Celá dohoda

Tyto smluvní podmínky představují celou dohodu mezi společností a vámi a jsou nadřazené jakékoli předchozí ústní, písemné nebo elektronické komunikaci nebo dokumentům týkajícím se obsahu těchto podmínek. Pokud by soud v kompetentní jurisdikci shledal jakoukoli část této dohody neplatnou nebo nevymahatelnou, bude toto ustanovení vymáháno v maximálním povoleném rozsahu v souladu se zájmem jednotlivých stran a zbytek této dohody bude nadále plně platný.

16. Autorské právo

Tento web včetně všech informací a materiálů na něm obsažených je chráněn autorským právem a mezinárodními zákony a smluvními ustanoveními týkajícími se mimo jiné autorských práv a ochranných známek. Souhlasíte, že budete při používání tohoto webu dodržovat všechny celosvětové zákony týkající se mimo jiné autorských práv a ochranných známek a zabráníte jakémukoli kopírování, reprodukci, úpravám, šíření, zobrazování nebo přenášení, které odporuje těmto zákonům nebo těmto smluvním podmínkám. Kromě případů výslovně uvedených v těchto smluvních podmínkách vám společnost neuděluje žádnou výslovnou ani implicitní licenci nebo právo třetí strany týkající se jakýchkoli patentů, ochranných známek, autorských práv nebo informací obchodního tajemství společnosti ani žádné třetí strany.

17. Upozornění ohledně autorských práv

Veškerý design, text, grafika a jejich výběr a seřazení na tomto webu jsou vlastnictvím společnosti.

18. Práva týkající se ochranných známek a webových značek

Veškerá práva týkající se názvů produktů a společností, ochranných známek, obchodních názvů, webových značek, log a designu a balení výrobků nebo webů společnosti nebo třetích stran („značky společnosti“), ať už se objevují napsané velkým písmem nebo se symbolem ochranné známky nebo nikoli, patří výhradně společnosti nebo jejich příslušným vlastníkům a jsou chráněna národními a mezinárodními zákony týkajícími se ochranných známek a autorských práv. Uživatelé nesmí používat značky společnosti bez předchozího výslovného písemného souhlasu majitele příslušné značky.

19. Omezení přenosu

Tuto dohodu nebo jakákoli práva nebo licence udělované v jejím rámci nesmíte sublicencovat, přenášet nebo přidělovat jiným osobám. Jakýkoli pokus o přenos porušující výše uvedené je neplatný.

20. Smluvní podmínky související s letadly nevlastněnými společností Bell vystavenými k prodeji na webu BellHelicopter.com

Vlastníkem určitých předem vlastněných letadel vystavených k prodeji na tomto webu mohou být třetí strany. Společnost Bell je pasivním zprostředkovatelem těchto inzerátů a nemá žádnou kontrolu nad kvalitou, přesností, úplností, obsahem nebo legálností jakýchkoli informací poskytovaných třetími stranami ani nad smluvními podmínkami souvisejícími s prodejem těchto letadel. Společnost Bell nečiní žádné záruky ani tvrzení ohledně stavu letadel třetích stran vystavených k prodeji na webu BellHelicopter.com. Společnost Bell se nijak nepokouší nezávisle potvrdit přesnost tvrzení týkajících se letadel třetích stran. Potenciální kupci by měli předpokládat, že tato letadla nebyla prohlédnuta společností Bell a měli by ohledně letadel třetích stran provést vlastní průzkum, inspekci a hloubkovou kontrolu stejným způsobem jako u letadel inzerovaných k prodeji v novinách nebo jiném médiu. Společnost Bell nemá kontrolu nad dostupností letadel třetích stran a všechna taková letadla mohou být prodána dříve nebo od prodeje může vlastník ustoupit. Tuto dohodu nebo jakákoli práva nebo licence udělované v jejím rámci nesmíte sublicencovat, přenášet nebo přidělovat jiným osobám. Jakýkoli pokus o přenos porušující výše uvedené je neplatný.

Poslední aktualizace: 14. srpna 2012